fbpx

Regulament Happy Hour

Serviciile noastre

Fă-ți programare

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează:

REGULAMENT PENTRU CAMPANIA HAPPY HOUR

I. ORGANIZATOR 

I.1. Organizatorul campaniei „Happy Hour” este CMV DR. Dan Sebastian Mircea, persoana juridica romana, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Iazului, Nr. 27, CIF: 28097990, NR.R.U. 6222, reprezentata legal de doamna Dan Sebastian Mircea.

II. DURATA ȘI LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

II.1. Campania se desfășoară în locația Clinicii Veterinare În Lumea Animalelor.

II.2. Campania promoționala este valabila în perioada  15 aprilie 2019 – 15 mai 2019, inclusiv 
și se va desfășura în fiecare zi, de luni până vineri (inclusiv), în intervale orare 10:00 – 13:00.

II.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe, suspenda, amâna, anula Campania, aducând la cunoștința publicului modificările decise. 

III. DREPTUL DE PARTICIPARE 

III.1. Campania este adresata tuturor persoanelor (denumiți Participanții) care achiziționeaza serviciile Clinicii Veterinare. 

III.2. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

IV. MODUL DE DESFĂȘURARE 

IV.1. Participații beneficiază, în perioada de desfășurare a Campaniei, de preturi promoționale la 
achiziția de servicii cu excepția intervențiilor chirurgicale.

IV.2. „Prețul promoțional Happy Hour” se va stabili de către Organizator prin diminuarea cu 5% a 
prețului de vânzare a serviciilor, afișat anterior începerii promoției.  

IV.3. Promoția Happy Hour nu se cumulează cu alte promoții existente. 

V. RESPONSABILITATE

V.1. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate decurgând din sau în legătură cu caracteristicile, calitatea, conformitatea serviciilor achiziționate de către Participanți prin intermediul Campaniei; 

V.2. În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat
condițiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată de orice natură; 

V.3. Organizatorul nu va fi responsabil de acțiuni de fraudare a acestei Campanii de către Participanți sau de către terți. Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 

VI. FORȚĂ MAJORĂ

VI.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de ași îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. 

VI.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1351 C.Civil, dacă invoca forța majoră, este obligat sa comunice participanților la Campanie, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existenta acestuia.

VII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR 

VII.1. Regulamentul promoției este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putând fi consultat în incinta clinicii Veterinare În Lumea Animalelor sau pe site-ul www.inlumeaanimalelor.ro. 

VIII. LITIGII

VIII.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

CMV DR. Dan Sebastian Mircea

prin reprezentant 

Dan Sebastian Mircea

Contactează-ne

Contactează-ne

Trimite-ne mesaj

Vizitează-ne

Str. Iazului Nr. 27, Cluj-Napoca

Trimite-ne mesaj

Vizitează-ne

Str. Iazului Nr. 27, Cluj-Napoca